SMK/SQM

V spoločnosti  DESIGN ENGINEERING, a.s. je zavedený a udržiavaný certifikovaný systém manažérstva v odbore

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE A REALIZÁCIA STAVIEB


zodpovedajúci požiadavkám:

Company was certified by management quality system. This was established and is being maintained in field of

COMPLETE DESIGN AND ENGINEERING ACTIVITIES IN THE CAPITAL CONSTRUCTION AND EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS

according to requires:

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN OHSAS 18001:2009
STN ISO/IEC 27001:2013
STN ISO ISO 45001:2019