Home

Priemysel / Industry
 • Automobilový / Automotive
 • Hutnícky / Metalurgy
 • Strojársky / Machinery
 • Chemický / Chemical
 • Energetický / Energy
Občianske stavby / Civil
 • Kancelárie / Offices
 • Športoviská / Sports grounds
 • Hotely / Hotels
 • Bytové domy / Apartmans
 • Školy / Schools

INFRAŠTRUKTÚRA / INFRASTRUCTURE
 • Vodohospodárstvo / Water
 • Komunikácie / Roads
 • Plynárenstvo / Gas
 • Elektrorozvody / Electrical

O nás / About Us

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s. tvoria vysokokvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami vo svojich profesiách. Úlohou firmy je zabezpečiť potreby a požiadavky zákazníka v súlade s existujúcou legislatívou a platnými normami.

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s. spracováva dokumentáciu, v rámci moderného svetového štandardu, v digitálnej forme. Vďaka elektronickej komunikácii je výmena podkladov a komunikácia so zákazníkom takmer okamžitá. Na spracovanie dokumentácie používa programové vybavenie BIM a CAD systémov. Spoločnosť disponuje vlastným polygrafickým centrom.

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s.  je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov (člen FIDIC asociácie) a členom BIM asociácia Slovensko (BIM – Building Information Modeling).  Pracovníci spoločnosti sú autorizovanými osobami – členmi  Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov

The team of DESIGN ENGINEERING, Inc. company consists of of professionals with the long-lasting experiences in each profession. The task of the company is to arrange the needs and requirements of client in accordance with existing European law and valid European regulations.

DESIGN ENGINEERING, Inc. company produces all documents in modern world standard in digital form. Thanks to electronic mail the exchange of data and communication with the client is prompt. For documentation elaboration the company uses program of BIM and CAD systems. Company owns printing center.

DESIGN ENGINEERING, Inc. company is a member of The Slovak chamber of commerce and industry, of The Slovak Association of Consulting Engineers (a FIDIC Member Association) and BIM association of Slovakia (BIM – Building Information Modeling).  Workers of our company are persons licensed in accordance with Slovak Act No.136/1995 and are  members of The Slovak Chamber of Civil Engineers and of The Slovak Chamber of Architects

Služby / Services

 • Konzultačné služby (stavebný manažment, analýzy, environmentálne služby, trvalo udržateľný rozvoj, stavebné právo,…)
 • Zabezpečenie výberu lokality pre výstavbu, zabezpečenie potrebných a požadovaných prieskumov
 • Spracovanie štúdie realizovateľnosti, schematické návrhy, príprava zadávacieho projektu
 • Spracovanie zámeru činnosti podľa zákona č. 24/2006 (EIA – Environmental Impact Assessment)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch:
  • pre územné konanie
  • pre stavebné konanie
  • pre výber zhotoviteľa
  • pre realizáciu stavby
  • ostatnú technická dokumentácia
  • skutočného vyhotovenia
 • Inžinierska činnosť pri zabezpečovaní povolení k projektu
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Vodoprávne konanie
  • Konania špeciálnych stavebných úradov
  • Integrované povolenie IPKZ
 • Príprava súťažných podmienok na výber zhotoviteľov stavby a spolupráca s investorom pri  vyhodnotení súťaže
 • Poradenstvo pri príprave zmlúv s vybranými zhotoviteľmi stavby
 • Koordinácia dodávok a prác a zabezpečenie aktualizovaného časového plánu
 • Výkon stavebného, technického a autorského dozoru
 • Inžinierska činnosť po dokončení stavby a uvedení do prevádzky
  • Certifikačná činnosť
  • Úradné skúšky vyhradených technických zariadení
  • Zabezpečenie povolení o predčasnom povolení stavby
  • Zabezpečenie povolení o trvalom užívaní stavieb (kolaudácie)
 • Consulting services (construction management, analyses, environment, sustainable development, civil law,….)
 • Site selection and arrangement of requested researches
 • Feasibility study elaboration, schematic design, basic design
 • Elaboration of activity intent due to Act No 24/2006 (EIA – Environmental Impact Assessment)
 • Elaboration of project documentation in all steps
  • Planning / Zoning permit document.
  • Building permit documentation
  • Detail design – tender documentation
  • Execution documentation
  • Other technical documentation
  • As-built documentation
 • Engineering services
  • Planning / Zoning permit process
  • Building permit process
  • Water permit process
  • Road permit process
  • Integrated permit process
 • Preparation of the competitive requirements for building constructors and cooperation with investors by vetting of tenders
 • Consultant services for the contract preparation with the chosen building constructor
 • Coordination of deliveries and works and arrangement of updated time schedule
 • Construction, technical and author supervision
 • Engineering after construction completion and putting in operation
  • Certification
  • Witness of equipment installation – official test
  • Temporary operation permit
  • Permanent operation permit

SMK/SQM

V spoločnosti  DESIGN ENGINEERING, a.s. je zavedený a udržiavaný certifikovaný systém manažérstva v odbore

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE A REALIZÁCIA STAVIEB


zodpovedajúci požiadavkám:

Company was certified by management quality system. This was established and is being maintained in field of

COMPLETE DESIGN AND ENGINEERING ACTIVITIES IN THE CAPITAL CONSTRUCTION AND EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS

according to requires:

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN OHSAS 18001:2009
STN ISO/IEC 27001:2013
STN ISO ISO 45001:2019

Kontakt / Contact

Sídlo / Head office:

DESIGN ENGINEERING, a.s.
Palisády 33
811 06 Bratislava
Slovakia, Europe

Pobočka / Branch office:

DESIGN ENGINEERING, a.s.
SNP 33
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia, Europe

office@deseng.eu
www.deseng.eu

IČO / Identification No:  36 609 633
DIČ / Tax ID:   2022206901
IČ DPH / VAT No:   SK2022206901

Spoločnosť je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I Oddiel: Sa, vložka č.: 6260 / B
Company registered:   Business register District Court Bratislava I, Part: Sa, No: 6260 / B