Kontakt / Contact

Sídlo / Head office:

DESIGN ENGINEERING, a.s.
Palisády 33
811 06 Bratislava
Slovakia, Europe

Pobočka / Branch office:

DESIGN ENGINEERING, a.s.
SNP 33
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia, Europe

office@deseng.eu
www.deseng.eu

IČO / Identification No:  36 609 633
DIČ / Tax ID:   2022206901
IČ DPH / VAT No:   SK2022206901

Spoločnosť je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I Oddiel: Sa, vložka č.: 6260 / B
Company registered:   Business register District Court Bratislava I, Part: Sa, No: 6260 / B