O nás / About Us

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s. tvoria vysokokvalifikovaní pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami vo svojich profesiách. Úlohou firmy je zabezpečiť potreby a požiadavky zákazníka v súlade s existujúcou legislatívou a platnými normami.

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s. spracováva dokumentáciu, v rámci moderného svetového štandardu, v digitálnej forme. Vďaka elektronickej komunikácii je výmena podkladov a komunikácia so zákazníkom takmer okamžitá. Na spracovanie dokumentácie používa programové vybavenie BIM a CAD systémov. Spoločnosť disponuje vlastným polygrafickým centrom.

Spoločnosť DESIGN ENGINEERING, a.s.  je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov (člen FIDIC asociácie) a členom BIM asociácia Slovensko (BIM – Building Information Modeling).  Pracovníci spoločnosti sú autorizovanými osobami – členmi  Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov

The team of DESIGN ENGINEERING, Inc. company consists of of professionals with the long-lasting experiences in each profession. The task of the company is to arrange the needs and requirements of client in accordance with existing European law and valid European regulations.

DESIGN ENGINEERING, Inc. company produces all documents in modern world standard in digital form. Thanks to electronic mail the exchange of data and communication with the client is prompt. For documentation elaboration the company uses program of BIM and CAD systems. Company owns printing center.

DESIGN ENGINEERING, Inc. company is a member of The Slovak chamber of commerce and industry, of The Slovak Association of Consulting Engineers (a FIDIC Member Association) and BIM association of Slovakia (BIM – Building Information Modeling).  Workers of our company are persons licensed in accordance with Slovak Act No.136/1995 and are  members of The Slovak Chamber of Civil Engineers and of The Slovak Chamber of Architects