Služby / Services

 • Konzultačné služby (stavebný manažment, analýzy, environmentálne služby, trvalo udržateľný rozvoj, stavebné právo,…)
 • Zabezpečenie výberu lokality pre výstavbu, zabezpečenie potrebných a požadovaných prieskumov
 • Spracovanie štúdie realizovateľnosti, schematické návrhy, príprava zadávacieho projektu
 • Spracovanie zámeru činnosti podľa zákona č. 24/2006 (EIA – Environmental Impact Assessment)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch:
  • pre územné konanie
  • pre stavebné konanie
  • pre výber zhotoviteľa
  • pre realizáciu stavby
  • ostatnú technická dokumentácia
  • skutočného vyhotovenia
 • Inžinierska činnosť pri zabezpečovaní povolení k projektu
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Vodoprávne konanie
  • Konania špeciálnych stavebných úradov
  • Integrované povolenie IPKZ
 • Príprava súťažných podmienok na výber zhotoviteľov stavby a spolupráca s investorom pri  vyhodnotení súťaže
 • Poradenstvo pri príprave zmlúv s vybranými zhotoviteľmi stavby
 • Koordinácia dodávok a prác a zabezpečenie aktualizovaného časového plánu
 • Výkon stavebného, technického a autorského dozoru
 • Inžinierska činnosť po dokončení stavby a uvedení do prevádzky
  • Certifikačná činnosť
  • Úradné skúšky vyhradených technických zariadení
  • Zabezpečenie povolení o predčasnom povolení stavby
  • Zabezpečenie povolení o trvalom užívaní stavieb (kolaudácie)
 • Consulting services (construction management, analyses, environment, sustainable development, civil law,….)
 • Site selection and arrangement of requested researches
 • Feasibility study elaboration, schematic design, basic design
 • Elaboration of activity intent due to Act No 24/2006 (EIA – Environmental Impact Assessment)
 • Elaboration of project documentation in all steps
  • Planning / Zoning permit document.
  • Building permit documentation
  • Detail design – tender documentation
  • Execution documentation
  • Other technical documentation
  • As-built documentation
 • Engineering services
  • Planning / Zoning permit process
  • Building permit process
  • Water permit process
  • Road permit process
  • Integrated permit process
 • Preparation of the competitive requirements for building constructors and cooperation with investors by vetting of tenders
 • Consultant services for the contract preparation with the chosen building constructor
 • Coordination of deliveries and works and arrangement of updated time schedule
 • Construction, technical and author supervision
 • Engineering after construction completion and putting in operation
  • Certification
  • Witness of equipment installation – official test
  • Temporary operation permit
  • Permanent operation permit